• Trade 9,000 ​ Stock CFDs online

Výpočty související s kroky firem týkajících se cenných papírů

  • Výpočty související s kroky firem týkajících se cenných papírů (corporate actions)
  • Informace související s kroky firem týkajících se cenných papírů (corporate actions)

Zvýhodněné emise akcií*

Akciové pozice: Klienti získají práva na úpis nově emitovaných akcií a mohou se rozhodnout, zda tato práva prodají, nebo zda akcie upíší. Pokud Saxo Bank do stanoveného data nedostane od klienta odpověď, jak s právy má být naloženo, Saxo Bank příslušná práva, bude-li to možné, ještě před jejich vypršením jménem klienta prodá. Pokud jsou práva neprodejná, lhůta k jejich uplatnění vyprší a práva zaniknou. Výnos z prodeje bude po odečtení standardního poplatku připsán na účet klienta. Důvod, proč Saxo Bank k tomuto kroku přistupuje, je zabránit tomu, aby práva bez užitku vypršela.

CFD pozice: U původního instrumentu jsou poskytnuty a zaúčtovány nové pozice v poměru a ceně odpovídající zvýhodněné emisi podkladového aktiva v ex-dividenda den (Ex-date), přičemž jako datum pro stanovení hodnoty bude použito datum výplaty dividendy. Není vyžadována žádná volba.

*Australské zvýhodněné emise akcií

Pro jisté typy emisí včetně, nikoli však pouze, nepřevoditelných opcí na právo úpisu nové emise (Non Renounceable Rights Distributions), nabídky k odkoupení minimálního požadovaného objemu akcii (Subscription Offers), jiných nepřevoditelných nabídek k úpisu akcií (Entitlement Offers), RAPID nabídky k úpisu akcií (Rapid Offers), či retailových nabídek k úpisu akcií (Retail Offers), mají australské kótované společnosti právo za jistých okolností snížit oprávnění na nulu, a Saxo Bank tedy v těchto případech bude klientům oprávnění připisovat pouze k datu výplaty dividendy.

Upozorňujeme, že od března 2009 uplatňuje australské sdružení poskytovatelů svěřeneckých služeb ACSA (Australian Custodial Services Association) zásadu nenabízet plány odkupu akcií (Share Purchase Plans Events – SPP) klientům, kteří jsou krycími vlastníky, a Saxo Bank se tedy těchto plánů nemůže účastnit.

Dividendy v hotovosti

Akciové pozice: Dividendy v hotovosti se zaúčtovávají v ex-dividenda den (Ex-date) a zohledňují tržní pohyb ceny v tento den, ovšem skutečná platba bude vypořádána v den výplaty dividendy (Pay Date). Výplaty dividend z akciových pozicí budou připsány na účet klienta po odečtení příslušné standardní srážkové daně. Saxo Bank v současné době nemůže poskytovat ani nabídnout zvýhodněnou sazbu srážkové daně, na kterou případně může vznikat nárok z důvodu sídla nebo právního statutu.

CFD pozice: Úpravy hotovosti se zaúčtovávají v ex-dividenda den a zohledňují tržní pohyb ceny v tento den, ovšem skutečná hodnota bude vypořádána v den výplaty dividendy.

Dividendy z fondů kopírujících vývoj indexu (index trackers): Pokud u podkladového akciového titulu, který je součástí CFD na index, proběhne ex-dividenda den, cena příslušného CFD na index bude upravena o příslušnou dividendu. Vážený podíl příslušné dividendy v rámci daného CFD na index bude připsán na účet klienta v případě dlouhých pozic a odepsán v případě krátkých pozic. Upozorňujeme, že DAX30 je index celkového výnosu (Total Return Index), což znamená, že index se automaticky upravuje o výši dividendy.

Dividenda indexu = dividenda akciového titulu * akciové tituly v indexu / indexový dělitel*.

* Dělitel: částka používaná ke stabilizaci hodnoty indexu v okamžiku, kdy se mění složení indexu. Součet všech cen akcií zařazených do indexu se vydělí dělitelem, čímž se získá normalizovaná hodnota indexu. Dělitel se upravuje, pokud u titulů zařazených do indexu dojde ke změně kapitalizace, takže hodnoty indexu v různých časových obdobích jsou vždy vzájemně srovnatelné. Aby se zabránilo tomu, že se hodnota indexu změní z důvodu kroků firem týkajících se cenných papírů (corporate actions), je nutné u všech těchto kroků, které mají vliv na tržní kapitalizaci indexu, provést úpravu dělitele tak, aby hodnota indexu zůstala bezprostředně před a po dané události beze změny.

Poplatky za depozitní certifikáty (Depositary Receipt)

U amerických depozitních certifikátů (ADR) je standardní praxí účtovat roční správní poplatek ve výši až 0,02 USD za akcii v závislosti na vydávající depozitní bance. Smyslem poplatku je pokrýt náklady banky související s provozními úkony týkajícími se vydání a zobchodování depozitních certifikátů. Poplatek se většinou odečítá v okamžiku výplaty dividendy, ovšem v případech, kdy se pro daný depozitní certifikát dividenda nevyplácí nebo kdy svěřenecký poplatek nebyl zahrnut do výplaty dividendy, bude poplatek zúčtován samostatně.

Poplatek z dividendy je stanoven v depozitní smlouvě uzavřené mezi depozitní bankou a příslušnou společností na základě standardních podmínek. Depozitní smlouva je uložena u SEC a je veřejně přístupná.

Poplatek účtovaný za depozitní certifikát nezávisí na celkové výši vyplácené dividendy, ale na počtu držených akcií.

Dividendy v akciích

Akciové pozice: V ex-dividenda den (Ex-date) je provedena výplata ve formě akcií v hodnotě odpovídající jejich ceně v den výplaty dividendy (Pay Date).

CFD pozice: V ex-dividenda den (Ex-date) je provedena výplata ve formě CFD v hodnotě odpovídající jejich ceně v den výplaty dividendy (Pay Date). Klientům s krátkými pozicemi bude tato transakce připsána na vrub, klientům s dlouhými pozicemi bude připsána k dobru.

Dividendy v opcích

Akciové pozice: Standardně probíhá výplata v hotovosti. Klienti si však mohou nechat vyplatit dividendu také v akciích. Akcie budou převedeny v okamžiku, kdy je pro den výplaty dividendy stanoven kurz reinvestice dividendy.

CFD pozice: Úpravy hotovosti se zaúčtovávají ex-dividenda den a zohledňují tržní pohyb ceny v tento den, ovšem skutečná hodnota bude vypořádána v den výplaty dividendy.

Bonusové emise

Akciové pozice: Akcie jsou alokovány v ex-dividenda den.

CFD pozice: CFD jsou alokovány v ex-dividenda den. Klientům s krátkými pozicemi bude tato transakce připsána na vrub, klientům s dlouhými pozicemi bude připsána k dobru.

Nabídky odkoupení akcií

Akciové pozice: Klienti budou mít možnost využít nabídky k odkoupení.

CFD pozice: Klienti nebudou mít možnost využít nabídky k odkoupení.

Fúze a fúze s hlasováním

Akciové pozice: U povinných fúzí je klientům v ex-dividenda den vyplacena dividenda v hotovosti nebo v nových akciích. U fúzí s hlasováním mají klienti před stanoveným termínem možnost o výplatě dividendy hlasovat.

CFD pozice: U povinných fúzí je klientům v ex-dividenda den vyplacena dividenda v hotovosti nebo v nových CFD. V případě fúzí s hlasováním nemají klienti možnost hlasovat. O formě výplaty dividendy bude hlasováno za klienta. Klientům s krátkými pozicemi bude tato transakce připsána na vrub, klientům s dlouhými pozicemi bude připsána k dobru.

Rozdělení akcií/obrácené rozdělení akcií/rozdělení rozštěpením (Stock Splits/Reverse Stock Splits/Spin Offs)

Akciové pozice: Akcie jsou alokovány v ex-dividenda den.

CFD pozice: CFD jsou alokovány v ex-dividenda den. Klientům s krátkými pozicemi bude tato transakce připsána na vrub, klientům s dlouhými pozicemi bude připsána k dobru.

Speciální kroky firem týkajících se cenných papírů

Vyskytnout se také mohou speciální a zřídka se vyskytující kroky firem týkajících se cenných papírů, které nespadají pod žádný z výše uvedených případů. V případě takovýchto kroků bude v míře, v jaké to dovolí čas a provozní postupy, Saxo Bank postupovat v nejlepším zájmu klienta.

Daně a poplatky související s kroky týkajícími se dividend a akcií

Daně a poplatky se mohou vztahovat i na jiné kroky než výplaty dividend v hotovosti – např. může být účtován poplatek za dividendy v akciích či může být uvalena daň týkající se fúze. Pokud budou takovéto daně nebo poplatky uvaleny, Saxo Bank provede srážku příslušné částky z účtu klienta.

Produktová rizika

Dánské banky musí rozdělovat investiční produkty, které nabízí retailovým klientům, podle složitosti produktu a jejich rizika na: zelené, žluté a červené. 

CFD kontrakty jsou považovány za produkt velmi složitý a nesoucí vysokou míru rizika, proto patří do kategorie červených produktů. Prohlédněte si “Kategorizaci produktů podle rizika”.

Právní dokumentace
Free Demo