M

Model Black Scholes

Vzorec proměn ceny finančního nástroje v čase. Často se používá k určení cenových hladin kupních opcí evropského typu. Vzorec bere do úvahy faktory ovlivňující cenu kupní opce, včetně ceny základního aktiva, ceny realizace opce, úrokové míry a doby do vypršení opce.

Měna nástroje

Měna, za kterou se nástroj obchoduje.

Mezibankovní

Krátkodobé (často jednodenní) výpůjčky mezi bankami na rozdíl od obchodů s klienty nebo jinými finančními institucemi.

Míra fluktuace grafu kolem střední hodnoty (exces)

Statistický prvek používaný k vyjádření rozptylu pozorovaných dat kolem průměrné hodnoty. Někdy se nazývá také volatilita volatility. Vysoký exces vytváří graf s tlustým ocasem a nízkou, rovnoměrnou distribucí, zatímco nízký exces tvoří graf s tenkým ocasem a distribucí soustředěnou kolem průměrné hodnoty.

Marže

Částka požadovaná za investiční pozici jako procento její aktuální hodnoty. Při obchodování s marží můžete vložit jen část aktuální hodnoty nástroje, do kterého investujete. Například pokud komodita, se kterou obchodujete, vyžaduje marži 5%, můžete její hodnotu vložit dvacetinásobně vysokou. Jinými slovy vkladem 10 000 USD můžete držet pozici v hodnotě 200 000 USD.

Market call

Živý video přenos z burzy každý pracovní den v 8 hodin ráno světového času. Market Call ukazuje strategii pro daný den na základě novinek a číselných údajů pro daný den. Přístup přes položku Průzkum > Market Call. Pro nastavení svých preferencí (hlasitost, velikost obrazovky apod. ) klepněte pravým tlačítkem na video.

Modul

Funkční složka platformy jako například Modul otevřených příkazů, Grafický modul apod. Moduly se otevírají z nabídkové lišty.

Free Demo