O

Opce amerického typu

Opce, které lze realizovat kdykoliv před datem splatnosti nebo v datum splatnosti.

Ocenění

Zvýšení hodnoty finančního nástroje.

Obchodování s měnami

Obchodování s měnami Obchodování s měnami je jiný výraz pro obchodování Forex, FX nebo obchodování se směnnými kurzy. Saxo Bank poskytuje platformu pro online obchodování s měnami.

Odpis

Pokles hodnoty finančního nástroje.

Opce evropského typu

Opce, které lze realizovat pouze k datu vypršení platnosti.

Obchodování se směnnými kurzy

Jiný výraz pro obchodování Forex, FX nebo měnové obchody. Saxo Bank poskytuje platformy a software pro online obchodování se směnnými kurzy.

Otevřená pozice

Pozice, která nebyla dosud započtena. Například pokud kupujete pár USDJPY v hodnotě 100 000, máte otevřenou pozici v páru USDJPY, dokud ji nezapočtete prodejem hodnoty 100 000 páru USDJPY.

Opce

Výsada prodávaná jednou stranou straně druhé, která nabízí kupujícímu právo, avšak neukládá mu povinnost koupit nebo prodat cenný papír za dohodnutou cenu během určitého období nebo k určitému datu. Opcím se běžně říká opční smlouvy. Opce jsou obchodovány pro téměř všechny finanční nástroje, včetně akcií, futures a valut. Mnoho opcí se obchoduje na veřejných burzách, ale významný objem opčních transakcí, především na trhu Forex, se odehrává přímo (OTC). Opce lze použít na mnoho různých věcí, ale obecně se nejčastěji používají dvěma způsoby. Zaprvé si obchodník může koupit od protistrany opci jako nástroj přímé spekulace, tj. koupit opci v naději, že cena základního nástroje, kterého se opce týká, půjde dramaticky nahoru nebo dolů. Za druhé si může protistrana koupit opci jako hedgingové zajištění na ochranu před ztrátou nebo na ochranu nerealizovaného zisku ze základního nástroje, který je předmětem opce. Obchodník, který si koupí opci, vstupuje do menšího rizika (ve výši nákladu na opci, nebo její prémii) s potenciálem téměř neomezeného zisku. Prodávající, kteří prodají opci, mají jinou strategii a vstupují do neomezeného rizika za účelem omezeného zisku, pokud neprodávají kryté opce, u kterých pozice v oblasti základního nástroje, který je předmětem opce, zajišťuje prodávajícího proti ztrátě opční prémie (ale není zajištěním proti ztrátě způsobené poklesem ceny základního nástroje, který je předmětem opce).

Out of the Money

Opce bez vnitřní hodnoty. Pokud opce vyprší ve chvíli, kdy nemá žádnou vnitřní hodnotu, je bezcenná. Takovou opcí je například kupní opce, u které je uplatněná cena vyšší než aktuální tržní cena, nebo prodejní opce, kde je tomu naopak.

Outstrike

Konkrétní cenová hladina, která, pokud je jí dosaženo během období platnosti opce, okamžitě ruší platnost opce.

Over the Counter (OTC)

Transakce vyjednaná přímo mezi stranami bez zprostředkování burzou. Například cenný papír, se kterým se neobchoduje na burze, je OTC. Jedná se o trh, kde jsou komodity a nástroje obchodovány přímo mezi stranami, jako například mezi investiční bankou a klientem. Je to jiné než obchodování na veřejné burze, která je otevřeným tržištěm. Produkty OTC lze přizpůsobit jednotlivým klientům, zatímco obchody na burze se řídí normalizovanými smlouvami. Velký trh přímého obchodování OTC se vytvořil například v oblasti obchodování se směnnými kurzy Forex a s Forex opcemi.

Odpor

Cenová hladina, na které se očekává zastavení stoupající ceny, když účastníci trhu začnou nástroj prodávat. Opakem odporu je podpora.

Odvrácení rizika

Současný nákup ztrátové prodejní (kupní) opce a prodej ztrátové kupní (prodejní) opce, obvykle bez předem placené prémie. Zakoupená a prodaná opce budou mít stejnou nominální velikost a předem danou splatnost a delta obou bude nastavena na 25%. Podle Black Scholes nákup a prodej opce s podobnou hodnotou Delta (nebo ztrátový forward ve stejném rozsahu) by měl představovat nulové náklady. V praxi trh dává přednost jedné straně před druhou. V nejjednodušším případě zahrnutá volatilita ztrátových prodejních a kupních opcí se stejnou uplatněnou cenou a datem splatnosti je jiná a náklad navíc na preferované straně je běžně nazýván rozdělením rizika. Toto rozdělení rizika odráží situaci, kdy na trhu relevantní pravděpodobnost kolem forwardu není rozdělena symetricky, ale nahromaděna na preferované straně. Jiným způsobem interpretace tohoto jevu je skutečnost, že zahrnutá volatilita je korelována se spotem, což je ve světě Black-Scholes nemožné.

Free Demo