P

Přehled účtu

Přehled informací o vašem účtu (účtech), včetně měny účtu, hodnoty, dostupného zůstatku, nerealizované marže (zisku/ztráty), zůstatku pro obchodování s marží a využití marže.

Poptávaná cena

Cena, za kterou lze koupit konkrétní finanční nástroj. Jinak také nabídková cena. V obchodování Forex se jedná o cenu, za kterou lze koupit základní měnu transakce (uváděnou v cenové nabídce jako první) prodejem cenové měny páru. Například pokud kupujete pár EURUSD v hodnotě 100 000, kupujete 100 000 euro proti americkému dolaru.

Průlom

Když cena finančního nástroje překročí určenou úroveň. Například pokud je cena realizace limitního příkazu ke koupi nastavena na 100 a cena skočí ze 105 na 95, byla cena 100 přeskočena, příkaz se stane tržním příkazem a bude co nejdříve vyplněn.

Provize

Pevná odměna makléře za transakci určitého rozsahu.

Podmíněný příkaz

Podmíněné příkazy jsou totéž jako související obchodní příkazy. Existuje několik typů: Pokud je proveden (podřízený příkaz), kdy je podřízený příkaz proveden teprve tehdy, až je realizován primární příkaz. Jeden ruší druhý (O.C.O.), kdy provedení jednoho příkazu zruší druhý příkaz. Existují také trojité podmíněné příkazy, kdy jsou uplatněny dva příkazy (typu podřízeného příkazu), pokud je proveden primární příkaz. Vztah mezi těmito příkazy je typu O.C.O., a umožňuje uplatnit jak příkaz stop v případě možné ztráty, tak příkaz k provedení v případě možného zisku.

Pokles

Pokles hodnoty finančního nástroje.

Přímý přístup na trh (DMA)

Přímý přístup k zadávání do knihy burzovních příkazů vedené burzou. Kniha příkazů obsahuje příkazy k nákupu a prodeji cenných papírů a používá se pro stanovení aktuální tržní nabídkové ceny akcií.

Pokrytí rizika

Pokrytí rizika vlastními fondy investora.

Platí až do zrušení (GTC)

Typ limitního příkazu, který je aktivní, dokud není vyplněn nebo zrušen. Na rozdíl od denního příkazu může být příkaz GTC aktivní po neomezený počet obchodních relací.

Platí do data (GTD)

Příkaz, který platí až do data určeného obchodníkem. Pokud není do tohoto data splněn, ruší se.

Poloviční obrat

Provize se účtuje za transakci (jak za koupi tak za prodej). Alternativou je zpětná provize, která zahrnuje jak otevření tak uzavření pozice.

Příkaz Pokud se provede

Tento příkaz se v zásadě skládá ze dvou příkazů: primárního příkazu, který se provede, jakmile to tržní podmínky dovolí, a sekundárního příkazu, který bude aktivován až po provedení primárního příkazu.

Přidat se k nabídce

limitní příkaz koupit za aktuální nabídkovou cenu.

Přidat se k nabídce na prodej

limitní příkaz prodat za aktuální nabídkovou cenu.

Pozice bez marže

Aktuální tržní hodnota cenných papírů (například akcií, dluhopisů apod.) tvořící zajištění požadavků na marži. Tržní hodnota se počítá na základě nabídkové ceny.

Příkaz Jeden ruší druhý (O.C.O.)

Příkaz O.C.O. se v zásadě skládá ze dvou příkazů. Pokud je jeden z příkazů vykonán, protože byly splněny podmínky jeho uplatnění, související příkaz se automaticky ruší.

Příkaz

Obchodní příkaz ke koupi nebo prodeji určeného nástroje. Hlavními typy jsou limitní a stop příkazy.

Pip

Pip znamená procentní bod, nejmenší dílek, o který se může změnit hodnota kurzu měny. Většina směnných kurzů se uvádí na čtyři desetinná místa, což znamená, že změna kurzu z 1,1850 na 1,1851 pro daný pár představuje jeden pip. Hodnotu pipu pro konkrétní pozici si můžeme vypočítat pomocí výše uvedeného vzorce. Například víme-li, že směnný kurz eura ku americkému dolaru se uvádí na čtyři desetinná místa, můžeme si pro danou pozici vynásobit její částku hodnotou jednoho pipu, kterou je 0,0001 USD. Podobně u smlouvy v hodnotě 100 000 EUR/USD se jeden pip rovná 10 dolarům, u smlouvy v hodnotě 100 000 USD/JPY se jeden pip rovná 1 000 jenům, protože směnný kurz dolaru vůči jenu se uvádí jen na dvě desetinná místa (což znamená, že jeden pip = 0,01 JPY).

Portfolio

Investiční portfolio je celkový počet vlastněných finančních nástrojů, jako jsou podnikové akcie, cenné papíry s pevnou úrokovou mírou nebo nástroje peněžního trhu. Investiční portfolio by mělo obsahovat různé navzájem nesouvisející investice pro minimalizaci rizika—makléři a investiční poradci varují: nedávejte všechna vejce do jednoho košíku.

Pozice

Investice do finančního nástroje. Například pokud obchodujete (řekněme koupíte) pár USDJPY, otevřete pozici USDJPY. Když pak realizujte opačný obchod (v tomto případě prodáte) pár USDJPY, znamená to uzavření vaší pozice. Pozice může také znamenat zůstatek hotovosti/cenných papírů/měn obchodníka, pokud se mu nedostává hotovosti, má peníze na půjčení, nakoupil nebo prodal příliš mnoho valut apod.

Prémie

Ve Forex opcích se prémie používá ve dvou různých kontextech. Prémie může být:

Celková cena opce, nebo

částka, o kterou cena opce převyšuje vnitřní hodnotu, které se také říká časová hodnota opce.

Pokud opci kupujete, musíte prémii zaplatit předem, a to vás opravňuje těžit ze změny ceny základního aktiva, které je předmětem opce. Výše prémie závisí na velikosti potenciálního zisku.

Pokud opci kupujete, vaše potenciální ztráta je omezena na prémii, ale získáváte potenciál neomezeného zisku.

Poměr ceny k výnosu (PE)

Poměr ceny k výnosu je cena akcie dělená výnosem z akcie.

Primární příkaz

Primární příkaz trojitého příkazu nebo podmíněného příkazu. Související (sekundární) příkazy se nestanou aktivními tržními příkazy, dokud tento primární příkaz nebude vykonán.

Přijetí zisku

Uzavření pozice za účelem dosažení zisku. Běžně se provádí limitním příkazem k uzavření pozice a automatickému převzetí zisku, jakmile tržní cena překročí stanovený limit.

Prodejní opce

Prodejní opci můžeme kupovat nebo prodávat. Pokud si prodejní opci koupíme, získáme právo, avšak nikoliv povinnost prodat základní nástroj, která je jejím předmětem, za dohodnutou uplatněnou cenu k dohodnutému datu vypršení platnosti opce (opce evropského typu). Pokud prodejní opci prodáme, máme povinnost koupit základní nástroj, který je jejím předmětem, za dohodnutou uplatněnou cenu k dohodnutému datu vypršení její platnosti (opce evropského typu).

Přenos

Pokud pozice zůstane otevřena na konci obchodního dne před datem její hodnoty, bude přenesena na nové nejbližší datum hodnoty. V rámci přenosu je pozice zpoplatněna swapovým poplatkem nebo navýšena na základě úrokové míry LIBOR/LIBID obou obchodovaných měn s přirážkou +/- 0,25% (pro soukromé účty) plus úrokové složky jakéhokoliv nerealizovaného zisku/ztráty na dané pozici.

Proměnná měna

V kontextu Forex se jedná o měnu, kterou investor platí nebo kterou obdrží při obchodování. Například pro pár EURUSD je proměnnou měnou dolar, to jest jedna jednotka EUR stojí proměnnou částku v amerických dolarech. Pokud kupujete eura, platíte americkými dolary, a pokud eura prodáváte, dostanete za ně americké dolary. Druhá měna páru (ve výše uvedeném příkladě euro) je základní měnou páru.

Prodejní nabídka

Limitní příkaz prodat za aktuální nabídkovou cenu.

Prodej typu short

V obchodování Forex znamená výraz going short nakupovat cenovou měnu měnového páru Forex. Například pokud prodáváte pár GBPUSD, kupujete dolary prodejem liber. V případě akcií to znamená prodat akcii, aniž bychom ji vlastnili, zatímco výraz going long znamená převzetí vlastnictví akcie její koupí. Pozice short těží z poklesu tržních cen.

Podřízený příkaz

Příkaz Pokud je proveden se skládá ze dvou příkazů: primárního příkazu, který se provede, jakmile to tržní podmínky dovolí, a sekundárního příkazu, který bude aktivován až po provedení primárního příkazu.

Příkaz k zastavení na nabídce

Tyto příkazy se běžně používají pro nakupování konkrétního nástroje při stoupajících cenách. Jakmile je určená cena na trhu skutečně nabídnuta, příkaz se realizuje za cenu nabízenou bankou. Například pokud jste prodali pár GBPUSD za 1,4280 se stop příkazem na 1,4330, bude pozice uzavřena (pár GBPUSD bude koupen), pokud nabídková cena dosáhne nebo překročí hodnotu 1,4330. Tento příkaz doporučujeme používat pouze pro kupování Forex pozic. Jeho použití pro prodej Forex pozic může vést k předčasnému uzavření pozice, pokud událost na trhu způsobí, že se nabídka a poptávka od sebe krátkodobě hodně vzdálí.

Příkaz k zastavení v případě nabídky

Tento příkaz se obvykle používá pro prodej konkrétního nástroje při klesajících tržních cenách. Jakmile je určená cena na trhu skutečně nabídnuta, příkaz se realizuje za cenu nabízenou bankou. Například pokud jste koupili pár USDJPY za 132,00 příkazem k zastavení na 131,50, bude vaše pozice uzavřena (směnný kurz USD vůči JPY bude prodán), pokud nabídková cena dosáhne nebo překročí hodnotu 131,50 (jinými slovy při nabídce 131,50). Tento příkaz doporučujeme používat pouze pro prodávání Forex pozic. Jeho použití pro nákup Forex pozic může vést k předčasnému uzavření pozice, pokud událost na trhu způsobí, že se nabídka a poptávka od sebe krátkodobě hodně vzdálí.

Příkaz k zastavení po dosažení limitu (futures)

V obchodování s futures je příkaz k zastavení po dosažení limitu obdobou stop příkazu, kdy spodní/horní limit ceny pozastaví obchodování, pokud cena příliš poklesne nebo stoupne před realizací příkazu. To účinně omezuje obchodování na definovaný cenový rozsah.

Příkaz k zastavení pro zamezení ztráty

Jedná se o stop příkaz, který provede a uzavře pozici pro omezení ztrát v případě nepříznivého vývoje trhu. Jakmile se realizuje příkaz stop, stává se tržním příkazem a je realizován co nejdříve za cenu dostupnou na trhu. Pozor, tato cena se může lišit od ceny, kterou jste nastavili pro daný příkaz.

Přímé zpracování (STP)

Znamená, že váš příkaz je nasměrován přímo na burzu.

Podpora

Cenová hladina, na které se očekává, že se zastaví pokles cen, když účastníci trhu začnou nástroj kupovat. Opakem podpory je odpor.

Příkaz trailing stop

Tento příkaz je stop příkazem, který se spouští na ceně, která se mění se spotovou cenou. Jak tržní ceny stoupají (pro nákupy), cena příkazu stop se zvyšuje podle poměru stanoveného uživatelem, ale pokud tržní cena poklesne, cena příkazu stop se nezmění. Tento typ příkazů pomáhá investorovi stanovit limit maximální možné ztráty bez omezení možných výnosů z pozice. Snižuje také potřebu neustále sledovat tržní ceny pro otevřené pozice.

Použito pro požadavky na zajištění

Částka aktuálně používaná pro krytí všech vašich otevřených pozic, spojující hotovostní zůstatek a hodnotu nezadaných pozic Forex spot a forward, a daná hodnota nezadaných pozic Forex opcí.

Proměnná měna

V kontextu Forex se jedná o měnu, kterou investor platí nebo kterou obdrží při obchodování. Například pro pár EURUSD je proměnnou měnou dolar, to jest jedna jednotka EUR stojí proměnnou částku v amerických dolarech. Pokud kupujete eura, platíte americkými dolary, a pokud eura prodáváte, dostanete za ně americké dolary. Druhá měna páru (ve výše uvedeném příkladě euro) je základní měnou páru.

Pohled

Pohled je pojem používaný Saxo Bank pro jednu kartu na vaší obrazovce pracovní plochy, která zahrnuje jak obchodní tak informační moduly. Pohledy můžete přidávat, ubírat nebo měnit podle vlastních potřeb. Například si můžete chtít nastavit pohled pro obchodování s určenými nástroji jako je pár dolar/jen, který by obsahoval graf, obchodní a analytický modul speciálně pro pár dolar/jen. Můžete také chtít speciální pohled s přehledem vašeho účtu. Platforma nabízí řadu přednastavených pohledů pro začátek.

Pracovní plocha

Pracovní plocha obsahuje celé uspořádání platformy, včetně toho, čemu Saxo Bank říká pohledy, obchodních modulů v pohledech a dalších individuálních nastavení modulů. Platforma umožňuje uložení libovolného počtu pracovních ploch do samostatných souborů (soubory .cs2). Kromě uložení aktuálního uspořádání pracovní plochy si můžete také uložit šablonu pracovní plochy (soubory .cst), to je základní uspořádání, které můžete změnit, pokud se vám nelíbí nějaká změna, kterou jste na své pracovní ploše provedli.

Free Demo