S

Sloupcový graf

Grafické znázornění změn nástroje, obsahující obvykle výchozí, nejvyšší, nejnižší a konečnou cenu za dané období.

Spekulant na nárůst cen

Obchodník, který věří, že ceny porostou. Trh s rostoucí tendencí je trh, jehož ceny rostou, zatímco rostoucí trh je trh, jehož ceny stouply o 20% nebo více z nejnižší hodnoty za určené období.

Smlouva o rozdílu (CFD)

CFD je derivát akciového produktu a používá se k obchodování. Cena CFD se chová úplně stejně jako cena základní akcie. Obchodování s CFD smlouvami nabízí řadu výhod oproti obchodování přímo s akciemi, například možnost obchodování s marží a přímé (okamžité) obchodování místo čekání na zadání příkazu na burze.

Sazba konverze

Převody a zisk/ztráta z obchodu jsou konvertovány na základní měnu účtu podle převládajícího směnného kurzu pro daný den.

Směnný kurz

Hodnota měny vyjádřená jinou měnou. Například jeden argentinský dolar může mít hodnotu 58 amerických centů nebo 70 japonských jenů. Měny volně obchodované na trzích směnných kurzů mají spotový kurz (uplatňovaný pro "spot" transakce, tedy po dva následující dny) a forwardový kurz (spotový kurz upravený o rozdíl úrokové míry mezi dvěma měnami do splatnosti). Země mohou určit směnný kurz své měny několika způsoby:

  • Jako plovoucí, kdy si měna najde na trhu svou vlastní hladinu.
  • Jako plíživý nebo pružný kolíkový systém, který je kombinací oficiálního pevného kurzu a častých drobných úprav, které teoreticky zabraňují spekulacím o devalvaci nebo revalvaci měny.
  • Jako pevný systém směnných kurzů, kde cenu měny stanovuje vláda nebo centrální banka nebo obě instituce společně.  

Smlouva typu futures

Normalizovaná smlouva o obchodu na burze s pevným množstvím komodity nebo finančního nástroje k budoucímu datu.

Střední cena

Střední cena je v polovině mezi nabídkovou a poptávkovou cenou. Například pokud je nabídka 1,4426 a poptávka 1,4430, je střední cena 1,4428.

Související příkaz

Podmíněné příkazy jsou totéž jako související obchodní příkazy. Existuje několik typů: Pokud je proveden (podřízený příkaz), kdy je podřízený příkaz proveden teprve tehdy, až je realizován primární příkaz. Jeden ruší druhý (O.C.O.), kdy provedení jednoho příkazu zruší druhý příkaz. Existují také trojité podmíněné příkazy, kdy jsou uplatněny dva příkazy (typu podřízeného příkazu), pokud je proveden primární příkaz. Vztah mezi těmito příkazy je typu O.C.O., a umožňuje uplatnit pro pozici jak příkaz stop v případě možné ztráty, tak příkaz k provedení v případě možného zisku.

Sekundární příkaz

Sekundární příkaz z trojitého příkazu nebo podmíněného příkazu nebude aktivován, dokud nebude proveden primární příkaz.

Spekulativní

Kupování a prodávání v naději na zisk spíše než z pohnutek souvisejících s vlastním podnikáním.

Spot

Přímo obchodování za tržní ceny se standardním datem vyřízení transakce (datum hodnoty) dva obchodní dny po datu zahájení transakce.

Spotový trh

Část trhu vyžadující přímé vyřízení transakce. Přesný význam výrazu spot závisí na místních zvyklostech pro komoditu, cenný papír nebo měnu. Na valutových trzích Británie, USA a Austrálie znamená spot dodávku za dva pracovní dny od data uskutečnění prodeje.

Stavový řádek

Prostor ve spodní části pracovní plochy platformy, a řady obchodních modulů, který se používá pro systémové zprávy a informace o stavu.

Stop

Stop příkaz ke koupi je příkaz zastavit koupi, pokud je konkrétní cena vyšší než aktuální tržní cena, a stop příkaz k prodeji je příkaz zastavit prodej, pokud je konkrétní cena nižší než je momentální tržní cena. Obchodníci často hovoří i příkazech stop-loss, což jsou stop příkazy s limitem nižším než tržní cena, pokud obchodník kupuje, a vyšším než tržní cena, pokud obchodník prodává. Tyto příkazy jsou provedeny, jakmile cena dosáhne stanoveného limitu, čímž se zabrání následné ztrátě pozice obchodníka. Příkazy stop se někdy nerealizují přesně za stanovenou limitní cenu, protože příliš volatilní trh ji někdy přeskočí.

Stop příkaz

Stop příkazy se běžně používají pro opuštění pozice a ochranu před obchodní ztrátou. Stop příkazy k prodeji mají limit nastaven pod aktuální tržní cenou a realizují se, jakmile nabídková cena dosáhne nebo překročí určenou cenovou hladinu. Stop příkazy ke koupi mají limit nastaven nad aktuální tržní cenou a realizují se, jakmile nabídková cena dosáhne nebo překročí určenou cenovou hladinu. Pokud je nabídková cena pro prodejní příkazy (nebo poptávaná cena pro kupní příkazy) dosažena nebo překročena, stává se příkaz tržním příkazem a realizuje se co nejdříve za cenu nabízenou trhem. Tato cena se může lišit od ceny nastavené v příkaze. V případě futures se příkaz realizuje, pokud to bude možné, a zbývající objem zůstane otevřen jako tržní příkaz. V případě CFD bude příkaz realizován kompletně, pokud to objem na trhu dovolí. V případě částečné realizace zůstane zbývající část příkazu otevřená jako příkaz.

Stop příkaz – Forex

Příkazy Forex stop se běžně používají pro uzavírání pozic a ochranu investic v případě pohybu trhu nepříznivě vůči otevřené pozici. Stop příkazy k prodeji mají limit nastaven pod aktuální tržní cenou a realizují se, jakmile nabídková cena dosáhne nebo překročí určenou cenovou hladinu. Stop příkazy ke koupi mají limit nastaven nad aktuální tržní cenou a realizují se, jakmile nabídková cena dosáhne nebo překročí určenou cenovou hladinu.

Souhrn

Kombinace stavu transakcí a pohybů na vašem účtu, tj. hodnota vašeho účtu, cenných papírů a kapitálu, čistých pozic a výsledné částky (celkového zisku a ztráty pro všechny vaše pozice dohromady). Zde také najdeme dostupné zajištění a zajištění, které je pro vaše otevřené pozice vyžadováno, společně s přehledem vašich otevřených pozic.

Swap

Příkaz ke spotovému obchodu (například ke koupi) nástroje Forex a současně k provedení opačné transakce (například prodeje) za pevnou cenu později. Pokud má k první z transakcí dojít k budoucímu datu, jedná se o smlouvu forward-forward. Jinými variantami jsou swapy přes noc nebo následující den.

Swapová cena

Úprava ceny přidaná k výchozí ceně pozice pro forwardy a obchodování FX po původním datu hodnoty. Jedná se o funkci rozdílu úrokové míry mezi dvěma obchodovanými měnami, a může být ve váš prospěch nebo proti vám.

Symbol

Kombinace písmen používaná pro jedinečné označení obchodovaného nástroje. To je tzv. ticker symbol. Například: Symbolem pro nástroj FX dolar-jen je označení USDJPY. Příkladem symbolu CFD je VOLVb:xome. Příkladem z oblasti futures může být například JYZ5. Pro akcie může být příkladem symbol MAERSKa:xcse.

Souhrn účtu

Stav a obchodní aktivita konkrétního účtu. Pokud vedete několik účtů, pak Souhrn účtu ukazuje informace o jednotlivých účtech a souhrnné údaje pro všechny účty.

Free Demo