Odmítnutí odpovědnosti

Všeobecné

Tyto internetové stránky jsou dostupné z celého světa, zde uváděné informace se ovšem vztahují ke společnosti Saxo Bank A/S, nikoli ke konkrétní zemi. Všichni klienti budou vstupovat do přímého vztahu se společností Saxo Bank A/S, a všechny klientské smlouvy budou proto uzavírány se společností Saxo Bank A/S, a budou tedy podléhat dánským zákonům.
Veškerá fakta, hodnocení, analýzy, předpovědi, názory a další informace (dále společně jen „informace“) zveřejněné:
 • společností Saxo Bank A/S,
 • jakýmkoli majitelem, dceřinou nebo sesterskou společností nebo pobočkou Saxo Bank A/S a 
 • jakýmkoli ředitelem, představitelem, zaměstnancem nebo zástupcem výše uvedených
(dále společně jen „skupina Saxo Bank“)
ať už na internetových stránkách skupiny Saxo Bank, na internetových stránkách třetích stran, v marketingových materiálech, informačních zpravodajích, v jednotlivých e-mailech a dopisech, v rámci přednášek, jednotlivých rozhovorů nebo v jakékoli jiné písemné nebo ústní formě (dále společně jen „publikace“), jsou poskytovány pouze pro informační a marketingové účely.
S výjimkou případů, kdy je tak výslovně uvedeno, nelze žádnou z publikací skupiny Saxo Bank vykládat jako nabídku (nebo vybízení k nabídce):
 • koupit nebo prodat jakoukoli měnu, produkt nebo finanční instrument,
 • učinit jakoukoli investici, nebo
 • zapojit se do konkrétní obchodní strategie.
(dále společně jen „nabídky“).
Bez ohledu na tvrzení či prohlášení tvrdící opak (nevyjímaje výslovná prohlášení či tvrzení) nelze žádnou publikaci skupiny Saxo Bank v žádné jurisdikci, kde je to nezákonné, vykládat jako nabídku. Žádná takováto údajná nabídka nebude jako nabídka skupinou Saxo Bank uznána.
Zřeknutí se odpovědnosti: „Přestože je tato webová stránka přístupná na celém světě, informace, kterou jsou na ní uvedené, se vztahují pouze k Saxo Bank A/S a ne specificky ke kterékoli zemi. Všichni zákazníci naváží smluvní vztahy přímo se Saxo Bank A/S a všechny zákaznické smlouvy budou uzavřené se Saxo Bank A/S, a proto budou podléhat dánským zákonům.“

Odmítnutí záruk

Skupina Saxo Bank vyvíjí přiměřené úsilí, aby své informace získávala ze spolehlivých zdrojů, veškeré publikace jsou však poskytovány „jak byly získány“, bez jakýchkoli záruk (výslovných nebo implikovaných) a skupina Saxo Bank se vůči příjemci zříká veškeré odpovědnosti za případnou neúplnost, nepřesnost, nevhodnost nebo irelevantnost jakékoli publikace. Skupina Saxo Bank se konkrétně ve vztahu k jakémukoli předplatiteli, klientovi, partnerovi, dodavateli, protistraně nebo jinému příjemci zříká odpovědnosti za:
 • přesnost jakýchkoli informací o tržních hodnotách,
 • jakékoli zpoždění, nepřesnost, chybu, výpadek nebo opomenutí při poskytování
 • informací o tržních hodnotách a
 • jakékoli přerušení poskytování informací o tržních hodnotách.
Publikace skupiny Saxo Bank se po zveřejnění dále neaktualizují a vzhledem k měnícím se okolnostem se mohou v závislosti na konkrétním typu informace stát během několika sekund, minut nebo dnů nepřesné a případně i zavádějící. Skupina Saxo Bank neposkytuje na publikace jakoukoli záruku a vůči žádnému z příjemců není odpovědná za jejich aktuálnost.
Pokud informace obsažené v publikaci zastarají, skupina Saxo Bank není povinna:
 • publikaci aktualizovat,
 • informovat příjemce publikace, ani
 • provádět jakékoli jiné kroky.
Kterákoli publikace může vyjadřovat osobní stanovisko autora a nemusí odrážet názory skupiny Saxo Bank. Skupina Saxo Bank si vyhrazuje právo na základě vlastního rozhodnutí a bez (předchozího nebo následného) upozornění jakoukoli publikaci nebo informaci kdykoli stáhnout nebo pozměnit.

Odmítnutí doporučení

Skupina Saxo Bank nebere v žádné ze svých publikací v úvahu investiční cíle, speciální investiční záměry, finanční situaci, ani specifické potřeby a požadavky konkrétního příjemce. Pokud tedy není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny publikace skupiny Saxo Bank určeny k informačním, popř. marketingovým účelům a neměly by být chápány jako:
 • rady týkající se obchodních, finančních, investičních, právních, regulačních, daňových nebo účetních záležitostí ani rady týkající se zajištění rizika,
 • doporučení nebo náměty týkající se obchodování,
 • ani jako jakýkoli jiný typ vybídky ke konkrétnímu jednání, investování nebo rozložení investic
(dále společně jen „doporučení“).
Skupina Saxo Bank neodpovídá za žádnou ztrátu utrpěnou v důsledku investice učiněné na základě domnělého doporučení.
Bez ohledu na tvrzení či prohlášení tvrdící opak (nevyjímaje výslovná prohlášení či tvrzení) nelze žádnou publikaci (včetně případných doporučení) vykládat jako záruku (výslovnou ani implikovanou), že příjemce dosáhne při obchodování podle obchodní strategie uvedené v publikaci zisku, ani že příjemce při obchodování podle obchodní strategie uvedené v publikaci neutrpí ztrátu. Skupina Saxo Bank odpovídá (v souladu s odstavcem „Omezení odpovědnosti“ uvedeným níže) pouze za případná doporučení, která by nesplňovala přiměřený profesní standard.

Upozornění na rizika

Obchodování s produkty a službami skupiny Saxo Bank může i v případě, že je v souladu s doporučeními, vést ke ztrátám nebo ziskům. Především obchodování s produkty využívajícími finanční páku, jako např. cizími měnami, finančními deriváty a komoditami, může být velmi spekulativní a ztráty i zisky mohou procházet dramatickými a rychlými zvraty.

Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory

Pokud se v publikaci zmiňují rizika týkající se konkrétního produktu nebo služby, nelze taková prohlášení vykládat jako úplné informování o všech rizicích ani jako úplný popis veškerých rizik s daným produktem nebo službou souvisejících a skupina Saxo Bank každému příjemci, který zvažuje obchodování jejích produktů nebo služeb, důrazně doporučuje před realizací investice nebo transakce využít služeb vhodného finančního poradce a průběžně s ním konzultovat.

Omezení daná místními předpisy

Publikace skupiny Saxo Bank jsou přístupné z celého světa. Informace uváděné v těchto publikacích jsou ovšem určeny pouze příjemcům v zemích, kde jejich užití není v rozporu s místně platnými zákony a předpisy. Žádné produkty a služby uváděné v publikacích skupiny Saxo Bank nejsou dostupné příjemcům v zemích, kde by tyto produkty nebo služby byly porušením závazných přepisů či zákonů.
Za dodržení všech platných zákonů a předpisů odpovídá výhradně příjemce, který daný produkt nebo službu skupiny Saxo Bank využívá nebo požaduje.

Používání internetových stránek

Jakékoli použití internetových stránek skupiny Saxo Bank podléhá „Podmínkám použití“ v jejich aktuálním znění, které jsou k dispozici na adrese www.saxobank.com/terms-of-use, a dále také ustanovením o „Ochraně autorských práv“, která jsou ve svém aktuálním znění k dispozici na adrese www.saxobank.com/legal/copyright. Oba tyto dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Odmítnutí odpovědnosti.
Skupina Saxo Bank není vůči žádné osobě nebo subjektu odpovědná za jakoukoli škodu nebo újmu způsobenou přístupem nebo nemožností přístupu na jakékoli internetové stránky skupiny Saxo Bank. Toto omezení zahrnuje kromě jiného také škody na výpočetních zařízeních a počítačových systémech způsobené počítačovým virem, škodlivým softwarem nebo jiným škodlivým počítačovým programem.
Získávání informací na internetových stránkách skupiny Saxo Bank nezakládá zákaznický vztah a skupině Saxo Bank nevzniká na základě skutečnosti, že jakákoli osoba nebo subjekt získávali ze stránek skupiny Saxo Bank informace, vůči těmto osobám či subjektům žádná povinnost ani odpovědnost.

Rozpory v překladech

Skupina Saxo Bank vydává pro větší pohodlí uživatelů své publikace v celé řadě jazyků. Nastane-li rozpor mezi originálním anglickým textem a jakýmkoli překladem, platí originální anglický text.
Všem příjemcům doporučujeme, aby si pozorně pročetli originální anglický text před tím, než začnou postupovat podle jeho překladu. 
V případě neúplného nebo nepřesného překladu originálního anglického textu do jiného jazyka nevzniká skupině Saxo Bank vůči žádnému příjemci jakýkoli závazek ani odpovědnost.

Vztahy s klienty

Při podávání žádosti o otevření účtu u jakéhokoli subjektu v rámci skupiny Saxo Bank podléhá každý žadatel příslušnému souboru obchodních podmínek. Předpokládá se, že všichni žadatelé i klienti se seznámili s obchodními podmínkami a souvisejícími zásadami, jež se vztahují na ně a jejich vztah s daným subjektem skupiny Saxo Bank, a porozuměli jim.
Navštívení internetových stránek či obdržení publikace skupiny Saxo Bank nezakládá zákaznický vztah a skupině Saxo Bank nevzniká na základě těchto skutečností vůči jakékoli osobě nebo subjektu žádná povinnost ani odpovědnost.

Služby poskytované třetími stranami

Osoby nebo subjekty, které nejsou součástí skupiny Saxo Bank, mohou na internetových stránkách skupiny Saxo Bank inzerovat prostřednictvím odkazů, bannerů nebo jinak. Skupina Saxo Bank nenese žádnou odpovědnost za nabídky, informace nebo jednání jakékoli takové třetí strany. Pokud se návštěvník internetových stránek skupiny Saxo Bank rozhodne postupovat podle takové reklamy, činí tak zcela na své vlastní riziko.

Omezení odpovědnosti

Pokud se skupina Saxo Bank kdykoli a z jakéhokoli důvodu, včetně případů, že se jakékoli ustanovení tohoto Odmítnutí odpovědnosti v jakékoli míře a z jakéhokoli důvodu stane nebo je neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, stane odpovědnou za ztrátu utrpěnou jakoukoli osobou a/nebo subjektem, bude odpovědnost skupiny Saxo Bank omezena na řádně doloženou přímou ztrátu, kterou daná osoba nebo subjekt utrpěli. Aby se předešlo pochybnostem, odškodné mimo jiné nebude zahrnovat náhradu vedlejší škody a náhradu následné škody, náhradu škody za promarněnou příležitost, náhradu škody za ušlý zisk, zákonné odškodnění, formální odškodnění, odškodnění nad rámec, restituční náhradu nebo náhradu škody za nucené vrácení zisků dosažených nelegálním nebo neetickým jednáním, odškodnění nákladů, včetně soudních výloh, a odškodnění za jakoukoli další nepřímou ztrátu.

Střet zájmů

Aby zabránila střetům zájmů, zavedla skupina Saxo Bank příslušné obchodní postupy, včetně postupů použitelných pro průzkum a analýzu, které zaručují objektivitu výzkumných studií. Výzkumné studie skupiny Saxo Bank nejsou nikdy zpřístupňovány subjektu, který je předmětem analýzy, např. vydavatelům cenných papírů nebo jiným, ani s ním nejsou diskutovány.
Skupina Saxo Bank může držet, získávat, postupovat nebo převádět obchodní pozice v cenných papírech, devizách nebo jiných finančních nástrojích, jimž se výzkumné studie věnují.
Skupina Saxo Bank může u všech produktů a služeb, které nejsou obchodovány na burze (např. OTC produkty, jako jsou cizí měny a CFD) působit jako tvůrce trhu, a může se proto stát, že bude u těchto produktů v jakémkoli obchodě prováděném zákazníky obchodní protistranou.
Skupina Saxo Bank se nezabývá korporátním financováním. Žádný z ředitelů, představitelů nebo zástupců skupiny Saxo Bank, tj. osob, které jsou odpovědné za zprávy o analýzách, nedostává tedy v souvislosti s uveřejněním jakékoli analýzy odměnu.

Soukromí a používání osobních údajů

Při zakládání Demo nebo Live účtu u jakéhokoli subjektu skupiny Saxo Bank bude tento subjekt pro administrativní, komerční nebo právní účely požadovat a uchovávat informace o uživateli, včetně mimo jiné jména a adresy. Skupina Saxo Bank může dále kvůli posouzení úvěruschopnosti požadovat některé finanční informace a e-mailovou adresu uživatelů, aby jim mohla přes e-mail zaslat přihlašovací informace. E-mailová adresa uživatelů nebude poskytnuta třetím stranám, ale kterýmkoli subjektem skupiny Saxo Bank může být využita pro propagaci produktů a služeb skupiny. Každý, kdo nemá zájem o tyto marketingové materiály, se může ze zasílání odhlásit kliknutím zde.
Skupina Saxo Bank je ze zákona povinna zacházet s osobními údaji jako s důvěrnými a bez řádného zákonného důvodu nesmí jakékoli osobní údaje používat ani je předávat dál.
Tato plná ochrana se týká všech osobních údajů. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze takovým třetím stranám, jako jsou správní nebo soudní orgány, pokud tak bude skupina Saxo Bank nucena učinit v souladu s příslušným zákonem, nebo pokud registrovaný poskytl písemný souhlas s takovým zpřístupněním. Registrovaný může takový souhlas kdykoli odvolat nebo změnit jeho rozsah.
Aniž je dotčeno výše uvedené, skupina Saxo Bank může zveřejnit následující informace:
 • obecné údaje o zákaznících, jako je jméno, adresa a osobní registrační číslo, společnostem provádějícím pro skupinu Saxo Bank administrativní úkony.
 • obecné údaje o korporátních zákaznících finančním institucím podléhajícím povinnosti zachovávat služební tajemství za účelem marketingových a poradenských služeb.
V souladu s ustanoveními dánského zákona o zpracování osobních údajů má každý zákazník skupiny Saxo Bank právo být informován o údajích, které o něm skupina Saxo Bank uchovává. Skupina Saxo Bank může za poskytnutí takové informace písemnou formou zaregistrovaným účtovat poplatek v souladu se sazbami stanovenými dánským ministerstvem spravedlnosti.
Pokud se ukáže, že údaje o registrovaném uchovávané skupinou Saxo Bank jsou nepřesné nebo zastaralé, skupina Saxo Bank registrovaná data ihned na žádost registrovaného opraví. Registrovaný také může své údaje sám změnit tak, že přímo kontaktuje skupinu Saxo Bank. Dotazy i jiné záležitosti můžete adresovat skupině Saxo Bank prostřednictvím stránky Kontakty.

Dohled

Skupina Saxo Bank je pod dohledem dánského finančního dozorčího orgánu (dánsky: „Finanstilsynet“) a podléhá dánskému vládnímu nařízení o osvědčených obchodních postupech pro finanční podnikání.

Spory

Toto Odmítnutí odpovědnosti a jakýkoli spor z něj vyplývající nebo s ním související, včetně sporů týkajících se jeho zákonitosti, právní platnosti, závaznosti (včetně zavedení) a vymahatelnosti, rozhodne výhradně obvodní soud v Kodani v Dánsku výhradně podle dánských zákonů. Skupina Saxo Bank si ale vyhrazuje právo zahájit soudní řízení kdekoli to bude považovat za vhodné, jmenovitě tam, kde žalovaná strana vlastní majetek, ale i jinde.

Free Demo