​Upozornění na rizika

Seznamte se prosím také s Prohlášením o rizicích obchodů na forexu a obchodů s finančními deriváty, Kategorizací produktů podle rizik a Upozorněním na rizika komplexních produktů.

Obchodování s produkty a službami skupiny Saxo Bank Group může skončit ztrátou, stejně jako ziskem. 

Obchodní rizika jsou zvýšena v důsledku finanční páky – ztráty mohou přesáhnout váš vklad. Výzvy k doplnění finančních prostředků (margin calls) mohou být realizovány rychle a často, zejména v časech vysoké volatility, a pokud jim nevyhovíte, vaše pozice mohou být uzavřeny a ztrátu ponesete vy. V době vysoké volatility trhu nebo ekonomické nejistoty mohou hodnoty výrazně kolísat; tyto výkyvy jsou ještě výraznější, pokud jsou vaše pozice obchodované na finanční páku, a mohou vaši pozici rovněž negativně ovlivnit. Obchodujte, jen pokud jste se seznámili s riziky a akceptovali je. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s pákovými produkty vhodné na základě vaší finanční situace a měli byste vyhledat nezávislé finanční poradenství.

Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory

Veškeré případné zmínky v Publikaci o rizicích souvisejících s konkrétním produktem nebo službou nelze vykládat a neměly by být vykládány jako vyčerpávající vysvětlení ani úplný popis všech rizik souvisejících s takovým produktem nebo službou, přičemž skupina Saxo Bank Group důrazně doporučuje každému oslovenému, který uvažuje o obchodování těchto produktů, aby využil vhodné finanční poradce a průběžně se s nimi radil ještě předtím, než uzavře jakoukoliv investici nebo transakci.

Neexistence doporučení

Skupina Saxo Bank Group nebere v žádné ze svých Publikací v úvahu konkrétní investiční záměry osloveného, jeho speciální investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky. Proto jsou veškeré Publikace skupiny Saxo Bank Group, není-li uvedeno jinak, určeny pouze pro informativní a (nebo) marketingové účely a neměly by být považovány za:

 • obchodní, finanční, investiční, zajišťovací, právní, zákonné, daňové či účetní rady;
 • doporučení nebo obchodní vize; či
 • jakýkoliv druh pobídky konkrétním způsobem jednat, investovat nebo rušit investice (společně jako "doporučení").

Skupina Saxo Bank Group nebude odpovídat za žádné ztráty vzniklé z investic na základě doporučení.


Neexistence ručení a záruky

Skupina Saxo Bank Group vynakládá přiměřené úsilí, aby získávala informace ze spolehlivých zdrojů, avšak všechny Publikace se poskytují „jak jsou", bez záruky či ručení jakéhokoliv druhu (výslovné ani implikované), přičemž se skupina Saxo Bank Group zříká odpovědnosti za to, že některá Publikace není úplná, přesná, vhodná nebo relevantní pro příjemce. Zejména se skupina Saxo Bank Group zříká odpovědnosti vůči každému účastníkovi, klientovi, partnerovi, dodavateli, protistraně a jiným osloveným za následující:

 • přesnost tržních kotací;
 • zpoždění, nepřesnost, chybu, přerušení nebo opomenutí při poskytování tržních kotací; a
 • přerušení tržních kotací.

  Publikace skupiny Saxo Bank Group nejsou po jejich vydání aktualizovány a mohou se po uplynutí určitého časového období kvůli měnícím se okolnostem stát nepřesnými a případně zavádějícími, přičemž takové časové období může trvat od vteřin či minut po dny, týdny a měsíce, v závislosti na druhu informací. Skupina Saxo Bank Group neposkytuje žádné záruky za to, že se Publikace nestane zastaralou, ani za to vůči příjemci nenese žádnou odpovědnost.

  Pokud se Publikace stane zastaralou, nebude mít skupina Saxo Bank Group povinnost:
 • Publikaci aktualizovat;
 • informovat příjemce o Publikaci; či
 • provádět jakékoliv opatření.

  Publikace může být na jméno autora a nemusí odrážet názor skupiny Saxo Bank Group. Skupina Saxo Bank Group si vyhrazuje právo na základě svého výhradního rozhodnutí stáhnout nebo doplnit některou Publikaci nebo poskytované Informace, a to kdykoliv bez upozornění (předchozího či následného).

  Rizika internetového obchodování

  S obchodními systémy využívajícími realizace obchodních příkazů prostřednictvím internetu souvisejí určitá rizika, včetně a mimo jiné selhání hardwaru, softwaru a internetového připojení. Protože skupina Saxo Bank nemá vliv na sílu signálu, jeho příjem nebo směrování přes internet, konfiguraci vašeho vybavení ani spolehlivost vašeho připojení, nemůžeme být odpovědná za selhání komunikace, zkreslení nebo zpoždění při obchodování prostřednictvím internetu. Společnost Saxo Bank využívá záložní systémy a havarijní plány, aby minimalizovala možnost selhání systému, přičemž k dispozici je obchodování přes telefon.

  Používání internetových stránek

  Jakékoliv využívání internetových stránek skupiny Saxo Bank Group se řídí „Podmínkami používání" skupiny Saxo Bank Group, které mohou být kdykoliv změněny, a ustanoveními o „autorském právu" v aktuálně platném znění, přičemž oba výše uvedené dokumenty se budou považovat za nedílnou součást tohoto zřeknutí se odpovědnosti.

  Skupina Saxo Bank Group nebude odpovědná za žádnou škodu ani poškození vzniklé z přístupu nebo z nemožnosti přístupu jakékoliv osoby nebo subjektu na některé internetové stránky skupiny Saxo Bank Group. Mezi tato omezení patří mimo jiné škody na počítačovém vybavení a počítačových systémech způsobené virem, škodlivým softwarem (malwarem) a jinými škodlivými počítačovými kódy.

  Využití internetových stránek skupiny Saxo Bank Group ke konzultaci nevytváří zákaznický vztah a skupina Saxo Bank Group nebude mít povinnost ani jí nevznikne žádná odpovědnost vůči jakékoliv osobě nebo subjektu v důsledku toho, že taková osoba nebo subjekt využívá internetové stránky skupiny Saxo Bank Group ke konzultaci.

Free Demo