Aktivum

Aktivum je majetek, který  svému vlastníkovi přináší výnos, nebo se od něj očekává, že ho přinese v budoucnu.  Aktiva mohou být finanční (např. peněžní prostředky, dluhopisy, akcie atd.) nebo reálná (nefinanční), jako např. pozemky, budovy, stroje, ale i patenty nebo obchodní značky. Termín aktivum se používá ve dvou významech - v účetnictví vyjadřuje aktivum jakýkoliv majetek firmy, finanční nebo reálný; druhým významem označujeme investiční aktivum, to znamená jakýkoliv investiční nástroj, držený za účelem výnosu.

Účetní pojetí aktiva

V účetnictví označujeme jako aktivum vše, co firma vlastní (její majetek). Seznam aktiv najdeme ve finančních výkazech. Aktiva jsou spolu s pasivy uvedena v rozvaze, kde se obvykle řadí od nejméně likvidních po nejlikvidnější. Aktiva se dělí na dlouhodobý majetek (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek), oběžná aktiva (zásoby, pohledávky a peněžní prostředky) a ostatní majetek.

Investiční aktiva - finanční a nefinanční

Finanční aktiva můžeme rozdělit do několika kategorií:  

 • Měnové zlato - ryzí zlato o ryzosti minimálně 995/1000. Je zpravidla ve vlastnictví centrálních bank.
 • Oběživo - obsahuje bankovky a mince vydané centrálními bankami jako národní měna a jsou v nuceném oběhu.
 • Dluhové cenné papíry (dluhopisy) - finanční nástroje sloužící jako stvrzení dluhu. Je s nimi spojeno právo na splacení dlužné částky emitentem (tím, kdo dluhopis vydal) a popřípadě i jiná práva.
 • Majetkové cenné papíry (akcie) - cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel, tedy akcionář, vložil určitý kapitál do akciové společnosti. Od akcií odvozené podílové listy investičních fondů - jsou doklady o spoluvlastnictví majetku v podílovém fondu.
 • Půjčky - půjčka je bezpodmínečný dluh vůči věřiteli, který musí být splacen v době splatnosti a který nese úrok.

Nefinanční aktiva představují například:

 • Komodity - různé druhy surovin a produktů, např. energie (ropa, zemní plyn), kovy (např. stříbro, platina), zemědělské produkty (např. pšenice, kukuřice, sója), se kterými lze obchodovat na finančních trzích.
 • Reality - nemovitosti a pozemky. V tomto případě počítáme s kapitálovým výnosem při vzestupu ceny nemovitosti a navíc s výnosem z nájemného.
 • Starožitnosti a ostatní - např.umění, poštovní známky, archivní víno atd.

Každé z finančních i nefinančních aktiv má 3 základní vlastnosti: výnos, riziko a likviditu. Výnos je to, co aktivum vlasníkovi vydělá. Výnosem může být úrok, v případě akcií dividenda, v případě nemovitosti výnos z pronájmu a ve všech případech i kapitálový výnos, který je dán kolísáním tržní ceny aktiva a získáme ho jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Každá investice nese riziko, že výnos z aktiva bude menší než očekávaný. Podle míry rizika se investice dělí na tři typy: konzervativní, vyvážené a rizikové. Likvidita je schopnost aktiva být rychle a s nízkými náklady prodáno (směněno na peníze). Čím je aktivum likvidnější, tím rychleji a levněji se dá na peníze směnit. Žádné aktivum neposkytuje maximální výnos a likviditu s minimálním rizikem. Investor si musí zvolit jednu z těchto vlastností, kterou by chtěl maximální a musí usilovat o uspokojivou výši těch ostatních. Tomuto modelu se říká investiční trojúhelník.

Jak s aktivy obchodovat

S některými aktivy se obchoduje organizovaně na burzách. Obchoduje se buď přímo (např. nákupem nebo prodejem akcií) nebo pomocí tzv. finančních derivátů (finanční deriváty jsou nástroje k obchodování, které mají podobu smlouvy mezi dvěma stranami o provedení určitého obchodu). Finanční deriváty jsou odvozené od podkladového aktiva - například komodity se obchodují pomocí tzv. futures derivátů, s akciemi se může obchodovat pomocí tzv. opcí nebo warrantů.

Výhodou finančních derivátů je, že obvykle umožňují snížit riziko ztrát, které je spojeno s obchodováním primárního (podkladového) aktiva díky tomu, že u finančních derivátů se většinou předem stanovují podmínky obchodu. Navíc se deriváty většinou dají obchodovat “na páku“ a tím se mohou násobit zisky.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo