Běžná opce 

Opce patří mezi jedny z nejčastěji používaných finančních derivátů na světě. Jsou tzv. podmíněným derivátem, to znamená, že majitel opce (kupující) má v budoucnu právo, nikoliv však povinnost dohodnutý obchod v budoucnu vypořádat. Prodávající má vždy povinnost obchod vypořádat, pokud o to kupující požádá (uplatní opci). Jelikož je pozice prodávajícího značně znevýhodněna, dostává tzv. opční prémii. Jelikož se jedná o derivát je taky opce vázaná na jakékoliv podkladové aktivum. Nejčastěji se jedná o akcie, měnové páry nebo komodity.

Opční kontrakty lze pořídit na opčních burzách, kde dané opce standardizované nebo na OTC trzích, kde vystupují zejména banky a obchodují se zde nestandardizované opční kontrakty. Nejstarší opční burza vznikla již v roce 1973 v Chicagu (CBOE). Dnes existují opční burzy většinou v každé významnější finanční metropoli.

Parametry opcí

Při obchodování s opcemi se můžeme setkat s řadou důležitých pojmů. Při uzavírání kontraktu s protistranou je nutné určit základní parametry opce. Prvním z nich je realizační cena (strike price), ta určuje cenu podkladového aktiva za kterou bude možno nakoupit popřípadě prodat toto aktivum v budoucnu. Dalším důležitým parametrem je stanovení data expirace, neboli datum, kdy dojde k vypršení platnosti opce. Oba předešlé aspekty mají vliv na hodnotu posledního parametru a to opční prémie. To je suma, kterou musí kupující zaplatit prodávajícímu za opční právo, které kontraktem získal. Pro úplnost je dobré znát pojmy jako breakeven point neboli bod zvratu, kdy dochází u opční strategie k přechodu ze ztráty do zisku. Dále pokud se majitel opce rozhodne uplatnit opční právo, nazývá se tato situace exercise.

Základní rozdělení opcí

Existují dva základní typy opcí a to nákupní opce (call) a prodejní opce (put). V obou případech můžeme zastávat funkci držitele (nakupujícího) nebo vypisovatele (prodávajícího), z toho nám vyplývá, že celkem můžou nastat čtyři opční pozice.

Pro zajištění si budoucího práva na nákup podkladového aktiva za realizační cenu, vstupujeme do dlouhé nákupní pozice (tzv. long call). Vypisovatel opce zaujímá krátkou nákupní pozici (tzv. short call) a za vypsání opce obdrží opční prémii.

Pokud máme v úmyslu v budoucnu prodat za realizační cenu podkladové aktivum, nakoupíme opci do dlouhé prodejní pozice (tzv. long put). Prodávající je v krátké prodejní pozici (tzv. short put), za vypsání opce opět obdrží opční prémii.

Opce můžeme dále dělit na americké a evropské. Rozdíl mezi nimi je v uplatnitelnosti dané opce od jejího nákupu (prodeje) až po dobu vypršení platnosti (expirace). Evropskou opci můžeme během její platnosti pouze prodávat nebo kupovat, ovšem nemůžeme ji v tomto období uplatnit. Možnost uplatnění opce nastává až v momentě expirace. Oproti tomu americkou opci můžeme prodávat, nakupovat, ale také kdykoliv v období platnosti uplatnit, nemusíme tedy čekat až do data expirace.

Opční prémie

Opční prémie je cena, za kterou si držitel opce kupuje u vypisovatele právo odstoupit od sjednaného opčního kontraktu tj. právo neuplatnit opci. Hodnota opční prémie se stanovuje podle dvou základních složek:

 • vnitřní hodnota opce - představuje zisk, který by majitel opce dosáhl jejím okamžitým uplatněním a současným prodejem podkladového aktiva na trhu.
 • časová hodnota opce - odráží zpeněžitelnost opce i volatilitu podkladového aktiva. Časová hodnota opce klesá s tím, jak se přibližuje expirační datum opce. Časová hodnota roste se zvýšenou volatilitou na trzích.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo