Cenné papíry

Cenné papíry jsou listiny nebo listiny nahrazující zápisy, ve kterých je obsažen určitý právní nárok. Společnost nebo jiný subjekt, který cenný papír vydal, se nazývá emitent. Cenné papíry obsahují právní nárok jejich držitele vůči emitentovi. Cenný papír tak vytváří vztah mezi emitentem a kupujícím. V případě dluhopisů se jedná o dlužníka a věřitele. Dlužník je ten, který cenný papír vystavuje a má závazek a věřitel je vlastník cenného papíru. Nebo může cenný papír představovat právo podílet se na řízení společnosti a jejím zisku, jako je tomu v případě akcií.

Druhy cenných papírů

Pojem cenný papír je České republice definován podle zákona, kde je uveden následující výčet existujících cenných papírů:

 • akcie
 • zatímní listy
 • poukázky na akcie
 • podílové listy
 • dluhopisy
 • investiční kupony
 • kupony
 • opční listy
 • směnky
 • šeky
 • cestovní šeky
 • náložné listy
 • skladištní listy
 • zemědělské skladní listy
 • jiné listiny

Podoba cenných papírů (v České republice)

V České republice se můžeme setkat s celou řadou cenných papírů a jejich podob:

 • Listinná podoba - cenný papír existuje jako fyzická listina
 • Zaknihovaná podoba - cenný papír existuje pouze jako záznam v evidenci, kterou vede Česká národní banka, popřípadě Středisko cenných papírů

Dále můžeme rozlišovat formu cenných papírů následovně:

 • Na doručitele (na majitele) - jsou neomezeně převoditelné, a to pouhým předáním
 • Na jméno - obsahují v textu jméno majitele  a k převedení je třeba písemná smlouva

Cenné papíry můžeme také dělit na:

 • investiční - jsou vyčleněny podle zákona o kapitálovém trhu a jsou automaticky investičními nástroji. Jedná se o akcie, dluhopisy a cenné papíry opravňující k nabytí akcií nebo dluhopisů.
 • neinvestiční - všechny ostatní

Parametry cenných papírů

Každý cenný papír musí obsahovat následující parametry - název (o jaký cenný papír se jedná, např. akcie, směnka, šek, dluhopis) a tzv. nominální hodnotu. Nominální hodnota je hodnota cenného papíru v okamžiku jeho emise. Je vytištěna na listině nebo je uvedena v zaknihovaném záznamu. Za nominální hodnotu se cenný papír prodává prvnímu majiteli - investorovi (toto neplatí ve všech případech, například u diskontovaných dluhopisů dochází k prodeji pod nominální hodnotou, popřípadě u akcií nominální hodnota také nehraje příliš velkou roli).

Význam cenných papírů je především v tom, že emitent jejich vydáním získává finanční prostředky, které potřebuje ke svému financování a věřitel díky tomu může investovat volné finanční prostředky s odpovídajícím výnosem. Emitent tak může někdy získat velmi vysokou částku, na níž by např. pomocí bankovního úvěru nedosáhl. Investiční cenné papíry jsou také aktivem používaným ke spekulacím. Dají se obchodovat na kapitálových trzích prostřednictvím burzy cenných papírů, popřípadě mimoburzovně. Obchoduje se s akciemi, dluhopisy a od nich odvozenými finančními instrumenty, popřípadě prostřednictvím podílových fondů, které mají tyto cenné papíry v portfoliu.

Nejčastějším emitentem cenných papírů je podnik (vydává akcie nebo dluhopisy), banka (investiční certifikáty), stát (státní dluhopisy), občané (směnky, šeky), popřípadě jiné subjekty (komunální dluhopisy).

Emitent cenného papíru má povinnost předkládat investorům informace. Povinnost vyplývá z obchodního zákoníku, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a pokud se cenné papíry obchodují na burze, tak také podle burzovních pravidel. Jedná se o předkládání výsledků hospodaření společnosti, výročních zpráv, informací o závěrech jednání valných hromad a celé řady dalších informací.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo