Kupní opce

Kupní opce je jedním ze dvou typů opcí. Obecně lze opci definovat jako finanční derivát, který majiteli opčního kontraktu zajišťuje právo k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva za stanovenou realizační cenu (strike price) k předem určenému datu. Vlastník ovšem nemá povinnost daného práva využít. Kupní opce, neboli call opce potom poskytuje právo nakoupit podkladové aktivum za realizační cenu, zatímco prodejní opce, neboli put opce poskytuje právo prodat podkladové aktivum.
Opční obchod je tedy dohodou dvou stran - kupujícího a prodávajícího. Jelikož je prodávající opce (vypisovatel opce) ve své pozici značně znevýhodněn, dostává od kupujícího opce tzv. opční prémii. Vypisovatel je zavázán v případě přání majitele opce dostát svým závazkům - pokud se majitel rozhodne danou opci uplatnit, musí vypisovatel poskytnout podkladové aktivum za dohodnutou realizační cenu. V případě, že majitel neuplatní své právo, zůstává vypisovateli opční prémie.

Využití kupní opce

Finanční deriváty jsou v dnešní době nejčastěji využívány k dvěma základním účelům - zajištění a spekulaci. V prvním případě vstupují obchodníci na trhy s motivem zajištění svých pozic proti případné ztrátě. V druhém případě spekulují na pohyby různých podkladových aktiv a díky častému využití finanční páky nepotřebují velký vstupní kapitál. Oproti ostatním derivátům jako forward, futures apod. mají však opce jednoznačnou výhodu v tom, že majiteli nevyplývá z opčního kontraktu povinnost vždy uplatnit danou opci. Dalším častým využitím kupních opcí je v případě tzv. akciových opčních plánů.

Nyní uvedeme příklady, čeho můžeme pomocí kupní opce dosáhnout. V případech kdy očekáváme výrazný růst daného podkladového aktiva, avšak chceme riskovat pouze malou část kapitálu, nakoupíme kupní (call) opci. Pokud dané podkladové aktivum poroste dle našeho očekávání, koupenou opci uplatníme a dosáhneme stejného zisku, jako kdybychom stejné množství aktiva koupili přímo, ovšem potřebovali jsme k tomu mnohem menší kapitál. V situaci, kdy náš předpoklad nebyl správný, opční kontrakt neuplatníme, ale zaplatíme prodejci opční prémii. Z toho nám vyplývá, že při koupi kupní opce můžeme dosahovat neomezeného zisku, ale pouze omezených ztrát ve formě opční prémie.

Pokud vystupujeme na druhé straně transakce, tedy jako prodávající kupní opce, předpokládáme, že po dobu platnosti opce až do doby expirace nebude podkladové aktivum výrazně růst. Jinak řečeno rozdíl mezi tržní a realizační cenou opce a z toho odvozená cenová hodnota opce bude menší než obdržená opční prémie. Kdyby byla hodnota opce větší než opční prémie vyplatilo by se majiteli (kupujícímu) uplatnit danou opci. V případě, že by náš předpoklad nebyl správný a podkladové aktivum by zaznamenalo výrazný růst, kupující by uplatnil opci a požadoval by po nás buď podkladové aktivum za realizační cenu, nebo peněžní hodnotu opce, která je dána rozdílem mezi tržní cenou a realizační cenou opce (tato možnost se v dnešní době využívá častěji). Závěrem nám vyplývá, že při prodeji kupní opce dosahujeme omezeného zisku v podobě opční prémie, ovšem neomezených ztrát.

Dalším možným využitím kupních opcí je v tzv. akciových opčních plánech. Jedná se o motivační prostředek firem, jak dosáhnout participace zaměstnanců na firemních výsledcích. Firma vypíše opční plán, který například může vypadat následovně:

V případě, že firma vykáže růst čistého zisku o 10 % p. a. po dobu příštích tří let, zaměstnanec získá opci na 1000 akcií za aktuální cenu na trhu, která činí 50 Kč/akcii. Zaměstnanec může uplatnit opci po dobu 2 let od nabytí opce, nebo v případě, že cena akcie na trhu dosáhne 120 Kč/akcii. Pokud cena akcie opravdu dosáhne 120 Kč, zaměstnanec se může rozhodnout uplatnit opci a získat 1000 akcií za cenu 50 Kč, načež je může obratem prodat na trhu za 120 Kč/akcii. 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo