Likvidita (likvidní)

Likvidita je schopnost nebo také rychlost, se kterou lze dané aktivum přeměnit na hotové peníze bez větších ztrát. Platí, že čím vyšší je likvidita, tím rychleji a s menšími náklady lze dané aktivum zpeněžit. Likvidita je také jeden ze tří vrcholů tzv. investorova trojúhelníku. Dalšími dvěma vrcholy jsou výnos a riziko. Investor by se měl snažit o maximalizaci výnosu a likvidity a zároveň minimalizaci rizika. Termín likvidita se používá v několika významech - v investorské, podnikové i makroekonomické praxi.

V investorské praxi se pojem likvidita často vztahuje k objemu obchodů s daným aktivem. Platí, že čím větší je obchodovatelnost akvita (větší objem obchodů), tím větší je i likvidita - tedy schopnost aktivum rychle prodat za vhodnou cenu s nízkými transakčními náklady.

U ekonomických subjektů se likvidita používá jako poměrový ukazatel nebo hodnotí konkrétní investici.

Likviditu lze chápat i z makroekonomického hlediska, kdy se jedná o vztah mezi centrální bankou a komerčními bankami. Centrální banka v rámci tzv. repo operací za určitých podmínek stahuje z peněžního trhu přebytečnou likviditu prodejem cenných papírů komerčním bankám. Nebo naopak likviditu dodává odkupem cenných papírů od komerčních bank (reverzní repo operace). Zde je pojem likvidita chápán jako množství volných peněz v ekonomice.

Likvidita jako poměrový ukazatel

Likvidita je jedním z poměrových ukazatelů, kterým lze hodnotit finanční situaci podniku. Likvidita v tomto případě značí množství volných peněz, které může podnik použít pro splacení svých závazků. Pro výpočet ukazatelů získáme potřebné údaje z rozvahy společnosti a výkazu zisků a ztrát.

Likviditní ukazatele lze rozdělit na tři stupně:

I. stupeň je tzv. okamžitá likvidita (cash ratio). Jedná se o nejvíce vypovídající ukazatel, protože vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti splatit své krátkodobé závazky. Pro splacení těchto závazků se využívá finančního majetku, tedy hotovosti v pokladně a na běžných účtech společnosti.  Započítává se také hotovost, která je uložena v krátkodobých cenných papírech. Doporučené hodnoty se pohybují mezi 0,2 a 0,5.

II. stupeň se nazývá pohotová likvidita (quick ratio). Pohotová likvidita se vypočítá jako podíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků s tím, že oběžná aktiva jsou snížena o hodnotu zásob.  Odečtení zásob je zahrnuto do výpočtu, protože tvoří důležitou součást výrobního procesu a mnohdy není možné je rychle přeměnit na peněžní prostředky. Zásoby nejsou tedy považovány za likvidní položku. Společnosti zabývající se službami netvoří téměř žádné zásoby, proto se jejich pohotovostní likvidita blíží hodnotám běžné likvidity. Doporučené hodnoty se pohybují mezi 1 až 1,5.
III. stupeň je označován jako běžná likvidita (current ratio). Jedná se o totožný výpočet jako u pohotové likvidity, ovšem neodečítají se zásoby. Tento ukazatel vyjadřuje, kolik závazků jsme schopni splatit, když přeměníme všechny oběžné aktiva na peněžní prostředky. Jako ideální poměr se u běžné likvidity považuje 2:1, tedy 2 Kč oběžných aktiv kryjí 1 Kč krátkodobých závazků. Doporučené hodnoty se pohybují mezi 1,5 a 2,5. Obecně lze říct, že běžná likvidita vycházející menší než 1 je považována za problematickou, protože krátkodobé závazky, které nesplatí oběžná aktiva, je nutné krýt aktivy dlouhodobými.

Při hodnocení finanční analýzy dané společnosti je vhodné výsledné hodnoty porovnat např. s konkurenční společností podobného typu nebo srovnat s průměry daného odvětví. Doporučené hodnoty jsou zde uvedeny pro všechny odvětví, proto při konkrétním hodnocení je nutno vzít v úvahu dané odvětví sledované společnosti a hodnoty se mohou zásadně lišit.

V praxi je řízení likvidity jedna z nejdůležitějších činností finančního manažera, který má za úkol zajistit finanční toky (cash flow) ve společnosti. Existují případy, kdy společnost tvoří kladný hospodářský zisk a i přesto se dostane do problémů z důvodu nedostatku likvidity.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices
Free Demo