Over the Counter (OTC)

Over-the-counter (zkráceně OTC) je označení pro mimoburzovní trh s cennými papíry a jinými finančními instrumenty. Tento trh může být považován za jakousi alternativu k burzovnímu obchodování, lze ho však považovat za mnohem rizikovější, jelikož se obchoduje bez záruk vyplívajících z přítomnosti burzovní instituce. Obchody probíhají přímo mezi dvěma protistranami, které si domlouvají individuální podmínky každého obchodu. OTC trh hraje významnou roli především při obchodování s měnami, komoditami, akciemi a na trhu s úrokovými mírami.

Rozdíly oproti burzovnímu obchodování

Využití burzy při obchodování má hned několik výhod. Na burze se pohybuje velké množství obchodníků, kteří obchodují s velkými objemy - burza tedy nabízí vysokou likviditu obchodovaných aktiv. Instituce burzy na sebe přebírá veškeré kreditní riziko protistrany, včetně případu zkrachování jedné ze stran obchodu. Obchodování na burze je mnohem transparentnější, také díky standardizovaným transakcím a finančním instrumentům. Burza také veřejně vyhlašuje aktuální tržní ceny obchodovaných aktiv, což v případě OTC trhu není samozřejmostí.

Hlavním rozdílem obchodování na OTC trhu oproti trhu burzovnímu je nestandardizovanost transakcí, které na OTC trzích probíhají. Každý obchod je individuálně dohodnut a ani obchodovaná aktiva nemusí být standardizována. Pokud například obchodujete s komoditními futures na derivátové burze, každý futures kontrakt musí mít pevně stanovené množství komodity, její kvalitu, expirační lhůtu kontraktu atp. Na OTC trhu si můžete sjednat prakticky libovolné množství zboží, jeho kvalitu, individuální datum dodávky a mnoho dalších podmínek. Tento faktor podstatně ubírá na transparentnosti OTC trhů. Dalším podstatným rozdílem je podstatně nižší regulace těchto trhů. Například na obchodované akcie jsou kladeny podstatně nižší nároky - menší základní kapitál, menší nebo žádná informační povinnost, kratší minimální doba existence firmy atd.

Instrumenty obchodované na OTC trzích

Obchodování na OTC trzích zahrnuje prakticky velmi podobné instrumenty jako burzovní obchodování. Obchoduje se například s komoditami, finančními instrumenty (včetně akcií a dluhopisů) a mnoha finančními deriváty. Typicky obchodovanými OTC deriváty jsou forwardy a swapy, především měnové.

Forward je smlouva velice podobná burzovně obchodovanému futures, kdy se dvě strany dohodnou na předání určitého množství aktiva v budoucnu, za předem domluvenou cenu k předem domluvenému datu dodávky.

Swap (z angličtiny "prohození, výměna") je finanční derivát, jenž umožňuje dvěma stranám výměnu finančních toků (cashflow), úrokových měr, cenných papírů a mnoha dalších instrumentů tak, že je to pro obě strany v souladu s jejich očekáváním budoucího dění na trhu. Tradičně se jedná o výměnu za účelem optimalizace úroků či splatnosti u půjček či zajištění proti selhání splácet dluh.

V USA je poměrně rozvinutý OTC trh s akciemi, na němž panují mírnější regulace než v případě burzovně obchodovaných akcií. Na tyto společnosti jsou kladeny nižší nároky na základní kapitál, oznamovací povinnost, délku existence firmy atp. Těmto společnostem se hovorově říká tzv. “Pink sheets”.

U nás donedávna zastával funkci OTC trhu RM-Systém, než se v roce 2008 transformoval na standardní burzu cenných papírů.

Rizika spojená s obchodováním na OTC trhu

Většina rizik spojená s obchodováním na OTC trhu vyplývá z kreditního rizika protistrany. Toto riziko představuje především možný krach protistrany ještě před expirací kontraktu a z toho vyplývající neschopnost dostát svým závazkům z kontraktu vyplývajících. Důležitost respektování tohoto rizika výrazně vzrostla po finanční krizi v roce 2007.

Existuje několik způsobů, jak toto riziko výrazně omezit:

● kontrolovat kredibilitu protistrany a diferzifikovat své portfolio

● mít dostatek kapitálu, aby případná ztráta z obchodu existenčně neohrozila investora

● hedging
 
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo