Výnos

Výnos (v angličtině yield nebo return) představuje zisk, který investor získal ze své investice. Výnos může být kladný i záporný, záporný výnos označujeme za ztrátu. Dále může být výnos vyjádřen v absolutních číslech (například 500 Kč), či relativně vzhledem k vstupní investici (například 5 %). Výnos je spolu s rizikem nejdůležitější veličina ve světě financí. Spolu s likviditou tvoří tyto dvě veličiny tzv. investorův trojúhelník. Cílem investora je poté maximalizovat výnos a likviditu a minimalizovat riziko.

Princip výnosu

Nejčastěji se výnos používá ve svém procentuálním vyjádření. Obecný princip výnosu lze popsat na jednoduchém vzorci:

 

Ve jmenovateli zlomku jsou počáteční investice, či vstupy, které musel investor vložit - investovat. V čitateli se pak nachází zisk, výstup, který z této investice investor získal. Podíl, tedy výnos, můžeme poté interpretovat například jako efektivitu investora.

Takto se dá například vypočítat výnos z úročení. Za vstupní investici se dosadí vklad a za zisk se dosadí úrok. Výnos se však používá i u složitějších konceptů. Může se do něj například zakomponovat čas apod. Zde představíme výčet těch nejdůležitějších výnosů.

Výnos u dluhopisů

U dluhopisů se výnos nejčastěji používá ve třech souvislostech. Nominální nebo také kupónový výnos představuje výnos kupónu dluhopisu vzhledem k jeho nominální hodnotě. Běžný výnos je vyjádření výnosu kupónů vzhledem k tržní ceně.

Oba jsou však nedostačujícím vyjádřením, neboť nezahrnují faktor času. Proto se používá veličina výnos do splatnosti (yield-to-maturity). Ten totiž představuje výnos, který investor získá, pokud bude držet dluhopis až do jeho splatnosti.

Výnos u akcií

U akcií se výnos objevuje také ve více souvislostech. Kapitálový výnos představuje výnos, který majitel získá na rozdílu ceny akcie. Jeho výpočet je následující:

 

Dividendový výnos poté představuje zisk na dividendě. Je podílem vyplacené dividendy na akcii a ceny akcie. Součtem poté dostaneme celkový výnos.

Dále se principem výnosu analyzuje efektivita podniku. Nejčastěji se investor může setkat s rentabilitou aktiv (return on assets - ROA), vlastního kapitálu (return on equity - ROE) anebo investice (return on investment - ROI). Tyto ukazatele poskytnou investorovi zběžný přehled o výkonnosti podniku, avšak nepostačí pro důkladnější analýzu. Zde může investor použít například DuPontův rozklad. Zde se ROA postupně rozloží až na jednotlivé položky v rozvaze firmy. Investor pak může pozorovat jednotlivé parametry, které působí na efektivitu firmy - finanční páka, zisková marže, obrat aktiv apod.

Vnitřní míra výnosnosti

Princip výnosu se používá také při evaluaci projektů. Pomáhá tak určit, které projekty má firma podstoupit. Firma předpoví cash flow daného projektu a vypočte vnitřní míru výnosnosti (internal rate of return, IRR). Rozhodnutí, zda daný projekt podstoupit nebo ne, pak firma získá z porovnání této sazby se sazbou financování.

Princip výpočtu je podobný dluhopisovému výnosu do splatnosti. Součet současných hodnot budoucích cash flow se položí roven počáteční investici. Vnitřní míra výnosnosti je poté sazba, kterou je třeba budoucí cash flow diskontovat tak, aby rovnost platila.

Tato metoda však může narážet na různá úskalí (například při změně znamének cash flow nemusí existovat). Proto se doplňuje anebo nahrazuje jinými nástroji jako je například čistá současná hodnota (net present value - NPV).

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo