Základní aktivum

Základní aktivum (častěji nazývané jako podkladové aktivum), je aktivum, od kterého se odvíjí cena finančního derivátu, jako jsou opce, forwardy, futures apod. Podkladovým aktivem mohou být akcie, komodity, měny, dluhopisy, akciové indexy a mnoho dalších finančních nástrojů. Finanční deriváty se stávají stále žádanějším instrumentem především díky jejich rozmanitosti.

Finanční derivát

Derivát je nástroj finančního trhu, jehož hodnota je odvozena od podkladového aktiva. Derivátové obchody se vyznačují tím, že doba sjednaní derivátu je rozdílná od data plnění. Tyto obchody jsou tedy tzv. termínované.

Obchody s deriváty lze sjednat na derivátových burzách nebo na OTC trzích. Z hlediska podkladového aktiva je v nich rozdíl ten, že na burzách jsou standardizované velikosti kontraktů. To znamená, že je možné nakoupit/prodat aktivum pouze v burzou stanoveném množství, například jeden ropný futures kontrakt může obsahovat 1000 barelů ropy Brent. Na OTC trzích se obchodující strany mohou domluvit na jakémkoliv množství. Burza však často standardizuje i další podmínky obchodů, u komodit například i kvalitu dodávaných surovin.

Vypořádání finančního derivátu lze uskutečnit dvěma způsoby. Prvním z nich je tzv. hotovostní vypořádání, kdy dojde k vyrovnání rozdílu mezi aktuální cenou podkladového aktiva a realizační cenou derivátu, stanovenou při sjednávání obchodu. Tento způsob je využíván nejčastěji. Druhou možností je dodání podkladového aktiva. Této možnosti je využíváno například při obchodech s komoditami a to především pomocí futures kontraktů. Dodání aktiva se však nemusí týkat jen komodit. Dodat lze například dohodnutý počet akcií nebo určitou částku v cizí měně. V tomto případě dochází k výměně podkladového aktiva za smluvenou peněžní částku.

Podkladovým aktivem pro finanční derivát může být téměř cokoliv. Nyní si však uvedeme jen několik nejzákladnějších aktiv a k nim přiřadíme finanční derivát, který se s nimi nejčastěji váže.

Akcie jako podkladové aktivum

Jako první se podíváme na akcie. Akcie jsou typem aktiva, které zajišťují majetkový podíl na společnosti, podíl na jejím zisku a podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Pro obchodování akcií pomocí derivátů se asi nejčastěji využívají opční kontrakty. Tento finanční derivát se využívá nejen pro spekulativní obchody, které jsou pro všechny deriváty typické. Existují také akciové společnosti, které se pomocí opcí snaží motivovat své zaměstnance, hlavně potom nejvyšší vedení společnosti.

Za názorný příklad můžeme uvést společnost ČEZ. Tzv. opční program umožňuje získávat část platu nebo odměny za výkon funkce, právě ve formě opčních kontraktů. Opce poskytují majiteli právo nakoupit akcie za předem danou realizační cenu (často velmi nízkou) až do data splatnosti (expirace). Majitel však nemá povinnost toto právo využít. Podkladovým aktivem mohou být též celé akciové indexy.

Komodita jako podkladové aktivum

Jako další podkladové aktivum přiblížíme komodity. Přímé obchodování komodit by byla vždy velmi složitá a nákladná záležitost, a to z důvodů špatné převoditelnosti dané komodity a také kvůli sezónnosti komoditního trhu. Například zemědělské plodiny se nesklízí každý den. Proto se komodity obchodují hlavně pomocí futures kontraktů. Futures je typem nepodmíněného finančního derivátu, což znamená, že ukládá povinnost oběma smluvním stranám vypořádat dohodnutý derivátový kontrakt. Futures kontrakty jsou vždy standardizované, tj. za každý dohodnutý kontrakt je možné nakoupit/prodat pouze stanovené množství podkladového aktiva.

Cizí měna jako podkladové aktivum

Náš výčet (který zdaleka není vyčerpávající) zakončíme měnami. Společnosti obchodující se zahraničím využívají finanční deriváty především proto, aby se ochránily proti měnovému riziku. Měnové riziko vzniká tím, že odběratelé neplatí za dovezené zboží ihned, ale vždy s jistým zpožděním. Jenže měnový kurz se mění každý okamžik, takže pokud odběratel zaplatí až za měsíc, může vyvážející společnost obdržet velmi rozdílnou částku v domácí měně. Společnosti tedy využívají k ochraně opce nebo forwardy. Forwardy jsou využívány, pokud je jisté, že do určité doby společnost obdrží danou částku za své zboží. Je to opět typ nepodmíněného derivátu, oproti futures jsou však sjednávané kontrakty nestandardizované. Opce společnost využívá, když není jisté, že dostane skutečně zaplaceno. Pomocí derivátů dochází k zafixování kurzu na určité hladině po smluvenou dobu.

 
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo